About AEC

โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

 
โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน
 

นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียนได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนในโครงการ "ค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ปีที่ 2” ณ กระทรวงการต่างประเทศ โครงการดังกล่าวจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมประมาณ 80 คน
 
ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมอาเซียนได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ทิศทางประชาคมอาเซียน” โดยบรรยายถึงแนวโน้มและทิศทางของประชาคมอาเซียนหลังจากที่ผู้นำอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ปี 2558 กำหนด "วิสัยทัศน์อาเซียนปี 2568” และรับรองแผนงานประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นแผนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของประชาคมฯ ภายใน 10 ปี ข้างหน้า การบรรยายดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนในภาพรวม และเป็นการเตรียมความพร้อมของอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนในการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจภายใต้บริบทใหม่ของประชาคมอาเซียน
 
กระทรวงการต่างประเทศมีความร่วมมือเป็นอย่างดีกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยได้ดำเนินโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนให้แก่คณาจารย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของประชาคมอาเซียนให้คณาจารย์นำไปสอนนักศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรด้านการศึกษาที่สำคัญของประเทศไทยต่อไป
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก