About AEC

ครม. เห็นชอบแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ครม. เห็นชอบแผนปฏิบัติกา
 

มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะเวลา 3 ปี (2559-2561) ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวมีมาตรการและแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
 
1) สกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด (เฮโรอีน ไอซ์ และยาบ้า) ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติด
2) จำกัดพื้นที่บริเวณชายแดนระหว่างประเทศที่สำคัญ โดยการเจาะจงพื้นที่ชายแดนบางพื้นที่
3) จำกัดเส้นทางลักลอบลำเลียงยาเสพติดของแต่ละประเทศ
4) จัดตั้งจุดตรวจยาเสพติดบริเวณสะพานมิตรภาพลาว – เมียนมา และพื้นที่ตรงข้ามกับท่าเรือสบหลวย เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ออกจากท่าเรือสบหลวย
5) สกัดกั้นเรือที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบลำเลียงยาเสพติดหรือลักลอบลำเลียงสารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ โดยการปฏิบัติการลาดตระเวนร่วมทางเรือพร้อมกันของสมาชิกทุกประเทศ การลาดตระเวนร่วมทางเรือของประเทศสองฝั่งแม่น้ำโขง และการตั้งด่านตรวจเรือต้องสงสัยในแม่น้ำโขง
6) จำกัดพื้นที่ที่พักและแพร่กระจายยาเสพติด รอบพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ และตามเส้นทางแม่น้ำโขง
7) สืบสวนกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดและนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ร่วมกัน
8) สนับสนุนส่งเสริมภารกิจด้านการสืบสวนทางการเงินและการสืบสวนการฟอกเงินของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
9) คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายที่มีปัญหายาเสพติด เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาทางเลือกตามความเหมาะสมและหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน
10) ใช้กลไกสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) ของแต่ละประเทศ สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน
11) แต่ละประเทศจัดตั้งศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย (ศปง.มข.) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานแลกเปลี่ยนข่าวสาร และเพื่อการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งประเทศจีนมีการจัดตั้งแล้วที่เมืองสิบสองปันนา และประเทศไทยจัดตั้งแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก