Economy and Investment

นายกรัฐมนตรีเน้นปฏิรูปสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร เพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออกประเทศในอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรีเน้นปฏิรูปสิ
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ถึงการปฏิรูปสินค้าเกษตรทุกชนิดอย่างครบวงจร โดยพัฒนานวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้สูงขึ้น โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย เพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออกประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ครอบคลุมถึงชุมชน นอกจากนี้ ต้องลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มรายได้ โดยการพัฒนาสินค้าและหาตลาดใหม่รองรับ พร้อมประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการการค้าเสรี ตามข้อกำหนดขององค์การการค้าโลก (WTO) รวมทั้งต้องสร้างความเจริญเติบโตทางการเงิน การธนาคาร โดยอาศัยหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนร่วมกันรักษากฎหมาย โดยรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาค่าครองชีพ ราคาสินค้าการเกษตร และขอให้ประชาชนช่วยเหลือตัวเองทำเกษตรผสมผสานโดยไม่ต้องหวังพึ่งภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก