About AEC

ศูนย์อาเซียนศึกษาจัดอบรม ASEAN Activist Media

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ศูนย์อาเซียนศึกษาจัดอบรม
 

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิสื่อประชาธรรม จัดอบรม ASEAN Activist Media ตอน อาเซียนเรื่องใกล้ตัว ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีหัวข้อในการอบรมสื่ออาเซียนดังนี้ การเคลื่อนย้ายและชุมชนแรงงานข้ามชาติในอาเซียน ผลกระทบของธุรกิจภาคการเกษตรและอิทธิพลของทุนจีน การเข้ามาของผู้เล่นใหม่ๆ ในภาคบริการและการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์เมืองและพื้นที่ การปรับตัวของท้องถิ่นและผู้ประกอบการค้ารายย่อย และพลวัตของสังคมพหุวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนเมือง
 
ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมสื่ออาเซียน จำนวน 30 คน ซึ่งเป็น นักศึกษาปริญญาตรี 4 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  หาก นักศึกษาท่านอื่นที่สนใจ สามารถกรอกใบสมัครเพื่อเข้าร่วมอบรม ได้ที่ http://goo.gl/forms/Y8P4V3dvasตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 มกราคม 2559 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-94-3595 อีเมล : asean.cmu@gmail.com
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก