Economy and Investment

ไทยญี่ปุ่นจับมือพัฒนาเทคโนโลยีและฝีมือแรงงานพร้อมเป็นศูนย์กลางให้กลุ่ม CLMV

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยญี่ปุ่นจับมือพัฒนาเทค
 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เยี่ยมคำนับและหารือกับ นาย Yasuhida Shiozaki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และขอความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งแบบเครื่องกลและเทคโนโลยี และพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานในประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) และขอบคุณญี่ปุ่นที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ทั้งการให้แรงงานไทยมาฝึกงานและได้เรียนรู้จากความสำเร็จของการบริหารจัดการด้านแรงงานของญี่ปุ่น
 
โดยทางญี่ปุ่นขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนนักลงทุนในไทย พร้อมทั้งขอให้ไทยช่วยเหลือในการขาดแคลนแรงงาน และด้านกฎหมายที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุน ยังขาดแรงงานระดับผู้จัดการและต้องการแรงงานที่ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งทางญี่ปุ่นต้องการคนไทยในแรงงานของภาคนี้มาก
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก