About AEC

ประจวบคีรีขันธ์จัดสัมมนาจังหวัดสู่อาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ประจวบคีรีขันธ์จัดสัมมนา
 

นายวิรัตน์ ทำนุราศี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการจังหวัดสู่อาเซียน เรื่อง ประจวบฯจะไปทางไหนเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการและบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในมิติต่างๆ อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บุคลากรของจังหวัด ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 
อาจารย์เกษมสันต์ วีระกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน กล่าวในการบรรยายตอนหนึ่งว่า จังหวัดประจวบฯ ต้องหาจุดแข็ง และทำให้เห็น ซึ่งจังหวัดประจวบฯ มีศักยภาพหลายอย่าง หลายด้านซึ่งจังหวัดฯและทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน 
 
การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้น 150 คน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก