About AEC

ครม.รับทราบการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ครม.รับทราบการก่อสร้างสะ
 

คณะรัฐมนตรีรับทราบการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ระหว่างบ้านวังตะเคียนใต้ ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย กับบ้านเยปู หมู่ที่ 5 เมืองเมียวดี จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมอบให้กระทรวงคมนาคมเป็นผู้ควบคุมดูแล เพื่อให้การดำเนินการมีความเหมาะสมและไม่มีผลกระทบด้านความมั่นคง ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวทันที
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก