About AEC

4 ประเทศ ‘CLMV’ มั่นใจ ร่วมมือไทยดูแลสิทธิแรงงานต่างด้าว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

4 ประเทศ ‘CLMV’ มั่นใจ ร
 
นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างจริงจัง โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวในภาคอุตสาหกรรม
 
ที่ผ่านมา พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.กระทรวงแรงงาน ได้เชิญเอกอัครราชทูตจาก 4 ประเทศ คือ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมา และลาว มาพบเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทำงานของแรงงานทั้งสี่สัญชาติในประเทศไทย รวมทั้งหารือเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน  อาทิเช่น การนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MoU) และได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด  การมีกลไกทำงานร่วมกันในรูปแบบคณะทำงานร่วม เพื่อเป็นช่องทางการหารือและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในประเด็นต่างๆ เช่น สภาพการจ้าง การคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแรงงานร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 
นอกจากนั้นมีกำหนดการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตกับกระทรวงแรงงานเพื่อตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและที่พักอาศัย รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นระหว่างนายจ้างไทยและแรงงานของชาติตน ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการเผยแพร่ข่าวที่เกิดผลกระทบในเชิงลบด้านแรงงาน จะได้ร่วมมือกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและร่วมกันชี้แจงให้สื่อมวลชนและสังคมได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
 
สำหรับการดำเนินการตาม MoU และข้อตกลง (Agreement) ให้คู่ภาคีร่วมกันวางแผนการดำเนินการและมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ทั้งสี่ประเทศได้แสดงความเห็นด้วยกับแนวทางที่กระทรวงแรงงานเสนอ และยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพราะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติของทั้งสองฝ่ายในภาพรวม
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก