About AEC

ไทย-เมียนมา ร่วมมือเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ณ กรุงย่างกุ้ง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-เมียนมา ร่วมมือเปิดส

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การศึกษานับเป็นอีกมิติหนึ่งของการลงทุน ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาธุรกิจไทย-เมียนมา และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงร่วมลงนาม "บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์” เพื่อเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ณ สถาบันเศรษฐศาสตร์ย่างกุ้ง (Yangon University of Economics) เมียนมา
 
โดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านเศรษฐศาสตร์ การค้าและการลงทุน และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจไทย – เมียนมาจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษา ผ่านการบรรยายให้ความรู้ การศึกษาดูงาน และการฝึกงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่นักศึกษามีทักษะฝีมือ (Skilled labor) จากนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรมไทยโดยตรง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้แรงงานเมียนมามีคุณภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมากขึ้น 
 
ส่วนทางด้านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นผู้จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตนักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และตลาดทุน เพื่อรองรับความต้องการบุคลากรทั้งในภาคการศึกษาและภาคธุรกิจของเมียนมา 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก