About AEC

ตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ GAP ด้านปศุสัตว์เพื่อเข้าสู่ AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ตรียมความพร้อมผู้ประกอบก

นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดตราด เปิด"โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ GAP ด้านปศุสัตว์เพื่อเข้าสู่ AEC” ว่า กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบฟาร์ม เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม ตามโครงการอาหารปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety)เพื่อให้ประชาชน ผู้บริโภค ได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยปราศจากสารตกค้าง และเพื่อรองรับการเป็นตลาดเสรีการค้าอาเซียน จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้มีมาตรฐาน เพื่อมุ่งสร้างความรู้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งยังเป็นการเปิดขึ้นทะเบียนฟาร์มที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม ให้คงสภาพฟาร์มมาตรฐานได้ตลอดอายุใบรับรอง
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก