About AEC

กระทรวงแรงงาน เสริมศักยภาพแรงงานรองรับ AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กระทรวงแรงงาน เสริมศักยภ

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านหลักการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ว่า ขอบคุณสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทยที่มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนเรื่องที่จะทำให้ช่างฝีมือไทยได้หนังสือรับรองวิชาชีพควบคุม (License) ในสาขาช่างไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้ออกหนังสือวิชาชีพควบคุม หรือ License รวมถึงได้ช่วยกันพัฒนาวิธีการทดสอบซึ่งมีความสอดคล้องกับความเป็นปัจจุบัน
 
ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้วางแผนร่วมกับสมาคมช่างเหมาและเครื่องกลไทย ว่าในปี 2559 จะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวฯ ให้เป็นรูปธรรม โดยการตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสมาคมฯ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 13 แห่ง เพื่อช่วยขับเคลื่อนการอบรมและทดสอบมาตรฐานให้กับผู้ที่ทำงานในสาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร ซึ่งถือว่าเป็นงานที่มีอันตราย
 
ทั้งนี้ เรื่องของวิชาชีพควบคุม หรือ License ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ยิ่งเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเตรียมคนของเราให้มีความรู้ความสามารถนับเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะจากนี้ไปอาชีพที่ทำอยู่ถ้าไม่มีหนังสือรับรองก็จะไม่สามารถทำงานได้ จะมีโทษตามกฎหมาย เพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้าอบรมในครั้งนี้จะเป็นพลังสำคัญในการที่จะช่วยทั้งในเรื่องการทดสอบให้ผู้อื่นให้เข้าไปสู่ระบบของมาตรฐานฝีมือแรงงานและเรื่องของการเข้าไปสู่ระบบของการประเมินให้เป็นผู้ที่ผ่านการให้วิชาชีพควบคุมในสาขาช่างไฟฟ้า ในอาคาร ระดับ 1
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก