About AEC

เร่งขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เร่งขับเคลื่อนประเทศไทยก

นายฉัตรชัย คุณปิยะลักษณ์ โฆษกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า กระทรวงไอซีที เร่งขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หรือ Digital Thailand เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วหลายด้าน โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ และด้านตรรกะ หรือโครงสร้างทางกฎหมาย
 
พร้อมกำหนด 6 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย เพิ่มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอล, สร้างความเชื่อมั่นงานเทคโนโลยีดิจิตอล, การพัฒนาบุคลากร, การเสริมสร้างบริการดิจิตอลภาครัฐ, การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล และการพัฒนาสังคมดิจิตอล
 
ซึ่งในส่วนนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมาเป็นศูนย์ดิจิทัล จะส่งผลดีไม่ใช่เพียงการสร้างรายได้และการเรียนรู้ให้กับประชาชน แต่ยังเกิดการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างชุมชน ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาใช้ประโยชน์บนอินเตอร์เน็ต เชื่อว่า หากเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลแล้ว จะทำให้ภาคธุรกิจและประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำธุรกิจ และสามารถพัฒนาตัวเองในการสร้างสินค้าได้มากขึ้น
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก