About AEC

กต.จัดงานเฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กต.จัดงานเฉลิมฉลองเข้าสู
 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีคณะทูต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมประมาณ ๓๐๐ คนเข้าร่วมงาน 
 
นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวภายหลังพิธีเปิดงานว่า งานวันนี้เพื่อเป็นการย้ำเตือนรวมถึงเฉลิมฉลองในโอกาสดีที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 31 ธันวาคมนี้ โดยหลังจากนี้ประเทศสมาชิกจะต้องร่วมกันผลักดันให้วิสัยทัศน์ที่ร่วมกันตั้งขึ้นนั้นเกิดขึ้นจริง โดยเน้นให้เป็นประชาคมที่ตั้งอยู่บนกฏกติกา มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และรวมทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย พร้อมมองว่า จะมีสิ่งท้าทายเกิดขึ้นหลายอย่าง ขณะเดียวกัน อาจมีช่องโหว่ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกับความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ประเทศสมาชิกต้องใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 
 
สำหรับงานครั้งนี้ มีคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียน และนอกประเทศอาเซียน อาทิ สวิสเซอร์แลนด์ ตุรกี อาหรับเอมิเรตท์ และประเทศอื่น ๆ อีก 21 ประเทศ อีกทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมจำนวนมาก โดยทั้งหมดได้ร่วมกันร้องเพลง ASEAN Way เพื่อประกาศยืนยันความสำเร็จการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างพร้อมเพรียงกันด้วย 
 
ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำหนดให้วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นวันประกาศจัดตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ โดยประชาคมอาเซียนนั้นถูกจัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ ได้แก่ การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก