About AEC

ห้องสมุดอาเซียน ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ห้องสมุดอาเซียน ของขวัญป
 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กระทรวงพลังงาน (พน.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอในโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคน สังคม และสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ หัวข้อการพัฒนาคนและสังคม 
 
โดยมีการมอบ "ห้องสมุดอาเซียน” ให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชายแดนติดกับมิตรประเทศอาเซียนในทุกภูมิภาคของประเทศ รวม 12 แห่ง ตลอดปี 2559  การบริจาคหนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 25 แห่ง จัดหลักสูตรการอบรมและกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนในจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อต้อนรับประชาคมอาเซียน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก