About AEC

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สกอ.จัดค่ายเยาวชนอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดค่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Camp) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 15 -19 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้บทบาทของเยาวชนอาเซียนที่มีคุณภาพพร้อมสำหรับการทำงาน และใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยมีเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมโครงการ
 
ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวในพิธีเปิดค่ายเยาวชนอาเซียนหรือ ASEAN Youth Camp 2015 ว่า สกอ.ไว้วางใจให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดค่ายเยาวชนแห่งอาเซียนนี้ขึ้น เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งมีประสบการณ์จัดค่ายเยาวชนเพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องและยังตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สำคัญ คือ เชียงราย ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศในอาเซียนถึง 2 ประเทศ รวมถึงในพื้นที่ยังมีความเป็นประวัติศาสตร์แห่งความเป็นภูมิภาคและอาเซียน
 
สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายเยาวชนอาเซียนครั้งนี้ได้รับการคัดเลือกผ่านกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศโควตาประเทศละ 4 คน ยกเว้นมาเลเซีย ที่ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 7 คน ภายในค่ายมีการดำเนินกิจกรรมการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ และทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเมืองที่มีพรมแดนติดต่อหลายประเทศในอาเซียน ได้แก่ โครงการพัฒนาดอยตุงหรือหอฝิ่น เป็นต้น
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก