About AEC

ไทยจัดประชุมรมต. ด้านยาเสพติด 6 ประเทศ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยจัดประชุมรมต. ด้านยาเ
 

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านยาเสพติด ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีหน่วยงานร่วมสังเกตุการณ์ คือสำนักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งออสเตรเลีย และสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
 
การประชุมครั้งนี้เพื่อจัดทำและวางแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย ระยะเวลา 3 ปี (2559 – 2561) ขยายความร่วมมือจากเดิม 4 ประเทศ เป็น 6 ประเทศ โดยเพิ่มความร่วมมือกับราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเพิ่มเติมขีดความสามารถในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดให้เข้มแข็ง  
 
รมต.กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำและพื้นที่แถบลุ่มน้ำโขง เป็นปัญหาสำคัญและเรื้อรังมานานกว่า 5 ทศวรรษ ถือเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกันในหลายประเทศไม่สามารถแก้ไขได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่ง โครงการแม่น้ำโขงปลอดภัยจึงได้ถูกริเริ่มขึ้นโดยรัฐบาลจีน และปัจจุบันขยายความร่วมมือรวมเป็น 6 ประเทศ
 
ซึ่งการประชุมในวันนี้ประเทศไทยมีความพยายามเสนอกรอบแนวคิดของฝ่ายไทยเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการฯ 3 ปี คือ  ต้องควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติด  จำกัดการแพร่กระจายของยาเสพติดสู่ภายนอก  จำกัดกลุ่มลักลอบลำเลียงยาเสพติดไม่ให้สามารถทำการลักลอบลำเลียงยาเสพติดได้  จำกัดเส้นทางการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ  จำกัดการกระจายยาเสพติดในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง และแนะนำโครงการพัฒนาทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ปัญหายาเสพติด
 
สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการประชุมปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยในระดับรัฐมนตรีของทั้ง 6 ประเทศ หลังจากนี้จะมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในกาแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าและลำเลียงยาเสพติด
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก