About AEC

ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม จัด ASEAN Youth Camp

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่

 

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Camp) ครั้งที่ 4 โดยศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 29 ธันวาคม 2558
 
การจัดค่ายเยาชนครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศสมาชิกอาเซียน และสามารถทำงานในความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี
 
อีกทั้งได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาทางราชการของประชาคมอาเซียน ผ่านการสื่อสารเพิ่มมากยิ่งขึ้น และพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนได้ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการแก่นักศึกษาระดับเดียวกัน
 
นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ และสร้างทักษะทางวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง เพื่อสามารถแข่งขันและเป็นผู้ประกอบการในระดับสากลได้เป็นอย่างดี ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ และยุทธศาสตร์ของประเทศ
 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ พร้อมด้วยเกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 88 คน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก