Economy and Investment

กองทัพเมียนมา เยือนไทยรับการฝึกอบรมด้านการเกษตรและปศุสัตว์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กองทัพเมียนมา เยือนไทยรั
 

พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับกำลังพลกองทัพเมียนมา
ที่เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมครูทหาร โครงการด้านการเกษตรและการขยายพันธุ์ปศุสัตว์ รุ่นที่ 5 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการการเกษตรและเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป 
 
กำหนดการฝึกอบรมครั้งนี้  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 23 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) โดยมีกำลังพลของกองทัพเมียนมา เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 13 นาย ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ขยายความร่วมมือในด้านการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตร ให้กับกองทัพสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มาตั้งแต่ ปี 2556 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมครูทหาร
 
ความร่วมมือเรื่องนี้ สืบเนื่องจากเมื่อปี 2551 เกิดเหตุการณ์พายุไซโคลนนาร์กีส พัดเข้าถล่มเมียนมา ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติโดยใช้งบประมาณส่วนพระองค์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 โดยมีสำนักพระราชวังเป็นผู้รับผิดชอบ และกองทัพไทย โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง เป็นหน่วยให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวเมียนมาในการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกข้าวในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ การก่อสร้างโรงเรียนที่สามารถใช้เป็นที่หลบภัยพระราชทานฯ การพัฒนาด้านอาชีพเกษตรกรรม และการนำผู้นำเกษตรกร ตลอดจนการนำเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมียนมา เข้ามาศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรในประเทศไทย เพื่อกลับไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก