Tourism

จังหวัดเลย – แขวงหลวงพระบางร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

จังหวัดเลย – แขวงหลวงพระ

นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และท่านสุลิสัก พรมมาลี หัวหน้าห้องว่าการปกครองแขวงหลวงพระบาง ร่วมประชุมคณะทำงานความร่วมมือการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเลย – แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือ ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องกันที่จะให้มีการจัดกิจกรรมนำเสนอข้อมูลศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว โดย แขวงหลวงพระบาง จะนำเสนอกิจกรรมและทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ในงาน " กาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทยเลย " ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และจังหวัดเลย จะนำเสนอกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ในงานประเพณีไหลเรือไฟ ในเทศกาลบุญออกพรรษาแขวงหลวงพระบาง เดือนตุลาคม ๒๕๕๙
 
นอกจากนี้จะได้มีการร่วมพิจารณามาตรการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว ในระดับพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงและขยายไปสู่ระดับประเทศ เช่น เส้นทางการบิน , กิจกรรมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC , การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมอาณาจักรล้านช้าง เป็นต้น
 
ท่านสุลิสัก พรมมาลี หัวหน้าคณะแขวงหลวงพระบาง กล่าวว่า แขวงหลวงพระบาง มีสถิตินักท่องเที่ยวปีละกว่า ๖๐๐,๐๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ส่วนจังหวัดเลย มีนักท่องเที่ยวปีละกว่า ๑.๕ ล้านคน แม้จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย แต่หากทั้งสองฝ่ายมีแผนความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน จะสามารถแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยว ให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก