Tourism

กาญจนบุรีเปิดตัวโครงการส่งเสริมความรู้ให้ประชาชน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กาญจนบุรีเปิดตัวโครงการส
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แถลงข่าวโครงการส่งเสริมความรู้ ให้ประชาชนชาวกาญจนบุรี เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและเปิดประตู่สู่ทวาย ระยะที่ 2 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ศึกษาออกแบบจัดสร้างห้องเรียนต้นแบบที่เหมาะสมสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมการใช้หลักสูตร ESS (English Sound System) ให้กับโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 22 โรงเรียน
 
นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเฉพาะทางและทักษะฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบการของจังหวัดกาญจนบุรี และจัดสร้างสื่อมัลติมีเดีย แบบอินเตอร์แอคทีฟ สามารถตอบโต้กับผู้ใช้งานได้ มีการนำไปติดตั้งลงในตู้ (KIOSK) ตามสถานที่สำคัญในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 ตู้ และมีการแจกจ่ายสิทธิ์ในการเรียนรู้ให้ นักเรียน ครู หรือผู้ที่สนใจไม่น้อยกว่า 1,000 คน เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านการศึกษา เพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก