About AEC

ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมมือกับม.มะริด เมียนมา ต้อนรับ AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่
 

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับมหาวิทยาลัยมะริด ประเทศเมียนมา โดย Dr.SiSi Hla Bu อธิการบดีMyeik University และคณะร่วมลงนามความร่วมมือ ซึ่งการลงนามความร่วมมือทางการศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และการเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษาร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยทางมหาวิทยาลัยมะริดจะส่งอาจารย์มาสอนภาษาพม่าให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในโอกาสต่อไป
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก