About AEC

สาธารณสุข เตรียมพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สาธารณสุข เตรียมพัฒนาไทย
 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาและส่งเสริมบริการด้านสุขภาพของประเทศไทย เผยไทยมีสถานพยาบาลรัฐและเอกชน ผ่านการรับรองคุณภาพระดับสากล มาตรฐานเจซีไอ จำนวน 50 แห่งมากสุดในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเปิดตลาดแข่งขันเพื่อการสร้างรายได้เข้าประเทศ
 
นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ดำเนินการใน 4 ผลผลิตหลัก ได้แก่ 1.บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 2.บริการสุขภาพ 3.บริการวิชาการและวิจัย 4.ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 
 
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้หลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ได้แข่งขันด้านบริการสุขภาพ ไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและดึงดูดรายใหม่เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ได้ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งภาคีเครือข่ายอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีสินค้าและบริการที่พร้อมจะดำเนินการได้เลย เช่น บริการทางการแพทย์ ซึ่งมีสถานพยาบาลรัฐและเอกชนที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานนานาชาติของเจซีไอ (Joint Commission International : JCI) 50 แห่ง มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ยังมีสปาไทย นวดไทย น้ำพุร้อน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่เป็นเอกลักษณ์
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก