Tourism

สคบ. จัดประชุมสัมมนาอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 2

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สคบ. จัดประชุมสัมมนาอาเซ
 

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียน หลังปี พ.ศ. 2558 โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนหน่วยงานและองค์การคู่เจรจาของอาเซียน  ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
 
นายชวลิต ชูขจร ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีประธานในการเปิดการประชุมสัมมนาครั้งนี้ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยจะได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาในบทความ และกรณีศึกษา รวมทั้งนำแนวคิดจากบทความและกรณีศึกษาไปปรับใช้ในการดำเนินงานภายในหน่วยงาน และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ละหน่วยงานได้
 
การประชุมครั้งนี้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคในอาเซียน ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ กฎหมายความปลอดภัยของสินค้าอุปโภคบริโภค การบริโภคอย่างยั่งยืน การออกแบบสถาบันด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า และผู้บริโภคยุคใหม่ของอาเซียน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการเสวนา
 
สคบ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ และเป็นผู้แทนในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน (ACCP : ASEAN Committee on Consumer Protection) ได้รับการสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียระยะที่ 2 (ASEAN Australia Development Cooperation Program Phase II) ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม
 
 
 
โดย กระทรวงแรงงาน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก