About AEC

ผู้แทน 87 ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ณ อินโดนีเซีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผู้แทน 87 ประเทศร่วมแลกเ
 

นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ 8 ที่เกาะบาหลี อินโดนีเซีย ร่วมกับผู้แทนอีก 87 ประเทศ/กลุ่มประเทศ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย ภายใต้หัวข้อหลัก "ประชาธิปไตยกับธรรมาภิบาลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ” (Democracy and Effective Public Governance)
 
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของธรรมาภิบาลภาครัฐนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การตอบสนองความต้องการของประชาชน และการเตรียมความพร้อมด้านสถาบัน กฎระเบียบ และทัศนคติของประชาชน
 
ทั้งนี้ ในการพัฒนาประชาธิปไตย ประเทศจะต้องเตรียมรับมือกับความท้าทาย อาทิ การมีระบบการประเมินผลความคืบหน้าของการดำเนินการ และการรับมือพลวัตรใหม่ในโลก เช่น การแพร่หลายของ social media
 
นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งรวมถึงการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และระบบประชารัฐที่สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืนในประเทศ 
 
การประชุม BDF ริเริ่มโดย ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน อดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคด้านการพัฒนาประชาธิปไตยและการเมือง โดยเน้นการหารืออย่างเปิดกว้าง สร้างสรรค์ และเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละประเทศ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก