About AEC

กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมภาษาที่ใช้ในอาเซียนให้แก่มัคคุเทศก์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กรมการท่องเที่ยว จัดอบรม
 

นายสุธรรม เดชดี ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในการแถลงข่าวการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
 
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นให้แก่มัคคุเทศก์ ร่วมกับสถาบันการศึกษา จัดการอบรม ภาษาให้กับมัคคุเทศก์และบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว จำนวน 10 ภาษา ได้แก ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ภาษาเมียนมา ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามาลายู และภาษาอังกฤษ
 
ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 0-2219-4010 ต่อ 800 www.tourism.go.th
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก