Economy and Investment

ไทย-กัมพูชา เตรียมเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ที่ จ.สระแก้ว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-กัมพูชา เตรียมเปิดจุ
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทย และนายซุน จันโทรว รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ กรุงเทพฯ โดยมีการหารือด้านความร่วมมือแนวทางขยายการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะการค้าชายแดน ที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยและกัมพูชามีอัตราเติบโตถึงร้อยละ 20 หากมีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในปลายปี 2558 คาดว่าการค้าระหว่างทั้งสองชาติจะเติบโตได้อีกมาก และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างประเมินตัวเลขการขยายตัวของการค้าก่อนจะนำเสนอต่อผู้นำทั้งสองชาติที่จะประชุมร่วมกันในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 นี้
 
ในส่วนของการเตรียมเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ ที่บ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อลดความแออัดบริเวณจุดผ่านถาวรบ้านคลองลึกนั้น กระทรวงคมนาคมของไทยจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการสร้างสะพานข้ามแดนแห่งใหม่นี้ด้วย นอกจากนี้ ฝ่ายไทยได้เสนอยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านไทยและกัมพูชา เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนระหว่างกัน
 
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา กล่าวว่า ฝ่ายกัมพูชารับที่จะพิจารณาข้อเสนอและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ฝ่ายไทยทราบภายในไตรมาสแรกของปี 2559 อีกทั้งเชิญชวนให้ไทยเข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก