About AEC

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมร่วมการค้าไทย-กัมพูชา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมร
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (เจทีซี) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2558 นี้ โดยมีนายซัน จันทร รมว.พาณิชย์ กัมพูชา เป็นประธานร่วม เพื่อหารือเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไทยจะเสนอให้มีการตั้งเป้าหมายการค้าสองฝ่ายให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 30% ต่อปี ระหว่างปี 2559 - 2563
 
ปัจจุบันกัมพูชาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 22 ของไทยในโลก และอันดับที่ 8 ของไทยในอาเซียน โดยปี 2557 การค้าไทย-กัมพูชามีมูลค่า 5,115 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นการส่งออก 4,525 ล้านเหรียญฯ นำเข้า 589 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ 9 เดือนของปีนี้การค้ารวมมีมูลค่า 4,203 ล้านเหรียญฯ
 
"ในการผลักดันการขยายตัวด้านการค้า ไทยจะเสนอให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทยและกัมพูชา โดยกำหนดมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่างเมืองชายแดนที่มีความสำคัญทางการค้า เช่น สระแก้ว-บันเตีย-เมียนเจย การเพิ่มความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนในสินค้าเกษตร โดยจะจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตการเกษตรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การอำนวยความสะดวกและการแก้ไขปัญหาการนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะการหารือเรื่องการเปิดและยกระดับด่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การอำนวยความสะดวกที่จุดผ่านแดน และการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจร"
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก