Economy and Investment

นายกรัฐมนตรีสนับสนุนแผนปฏิบัติการอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีฉบับใหม่

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรีสนับสนุนแผนป
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้นำชาติอาเซียนและนางสาวปัก กึน-ฮเย ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เพื่อร่วมกำหนดทิศทางความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาค ณ ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยนายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้นำแผนปฏิบัติการอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลีฉบับใหม่ ดำเนินการตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ เพื่อสันติภาพและความรุ่งเรือง รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ให้เต็มศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการค้า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2563 และเร่งรัดการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้เสร็จโดยเร็วเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า
 
นอกจากนี้ ไทยขอเชิญชวนนักธุรกิจเกาหลีผ่านสภาธุรกิจอาเซียน - เกาหลีใต้ ในการแสวงโอกาสจากการที่อาเซียนจะกลายเป็นประชาคมที่เป็นฐานการผลิตเดียว เป็นแหล่งภาคธุรกิจเอกชนและฐานของ SMEs ที่มีศักยภาพในตลาดโลก โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ การแสวงหาทุนจากแหล่งต่าง ๆ ไทยชื่นชมข้อริเริ่มของประธานาธิบดี ปัก กึน-ฮเย ในเรื่องความร่วมมือและสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (NAPCI : แนปซี่) และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดไตรภาคีที่กรุงโซล ซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนกระบวนการนี้ เพราะสำคัญต่อการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ
 
โดยที่ภูมิภาคนี้ยังเผชิญกับปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่และความท้าทายใหม่ น่าจะใช้ประโยชน์จากกลไกใหม่ ๆ ของอาเซียนรับมือกับปัญหาดังกล่าว เช่น สำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน และศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก