About AEC

ไทยสนับสนุนการสร้างความสอดคล้องกันระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ปี 2025 กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี 2030

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยสนับสนุนการสร้างความส

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหประชาชาติ ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เพื่อทบทวนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหประชาชาติ ในวาระที่อาเซียนกำลังก้าวเข้าสู่การรวมตัวเป็นประชาคม และสหประชาชาติ ครบรอบ 70 ปี รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
 
ไทยสนับสนุนการสร้างความสอดคล้องกันระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนกับหลักการ 4P ของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ ประชาชน (People) เป็นเป้าหมายสำคัญและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม การรักษ์โลก (Planet) นายกรัฐมนตรีมองว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ พร้อมชื่นชมบทบาทของเลขาธิการสหประชาชาติในเรื่องการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
นอกจากนี้ ไทยตั้งใจจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายหลังปี 2030 ร้อยละ 20 - 25 การรักษาสันติภาพ (Peace) ซึ่งไทยให้ความสำคัญในการสนับสนุนปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นที่ต่าง ๆ และบทบาทของสตรีในกระบวนการสันติภาพ และการสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ในทุกระดับ ซึ่งความร่วมมือระหว่างอาเซียนและสหประชาชาติจะเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยเสริมสร้างสันติภาพ และอำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง
 
นายรัฐมนตรีหวังว่าสำนักเลขาธิการทั้งสองฝ่ายและคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา จะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ รวมทั้งควรพิจารณาใช้ประโยชน์จากสำนักงานของสหประชาชาติที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างกันอีกทางหนึ่ง
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก