About AEC

ไทยเสนอให้อาเซียน-อินเดีย เร่งสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงเศรษฐกิจคู่กับการพัฒนา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยเสนอให้อาเซียน-อินเดี
 

ณ Conference Hall 1 ชั้น 3 ศูนย์การประชุม KLCC กรุงกัวลาลัมเปอร์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้นำชาติอาเซียน และนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ 13 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอินเดียกับอาเซียนโดยเฉพาะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงกับอาเซียน
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ในการเยือนอาเซียนอีกครั้ง ทั้งนี้ ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดียมีความสำคัญต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค และไทยยินดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีโมดีให้ความสำคัญต่ออาเซียนผ่านนโยบาย "Act East” โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญสำหรับความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน-อินเดีย ดังนี้
 
ประการแรก อาเซียนและอินเดียควรเน้นการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนา โดยควรส่งเสริมภาคเอกชนให้ใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดียอย่างเต็มที่ และไทยสนับสนุนการทบทวนความตกลงด้านการค้าสินค้า ซึ่งเน้นอำนวยความสะดวกทางการค้าและการเข้าถึงตลาด เพื่อให้สามารถเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563
 
นอกจากนี้ อาเซียนคาดหวังให้อินเดียมีบทบาทสำคัญในการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาร์เสป (RCEP) ในโอกาสแรก
 
ในขณะเดียวกัน อาเซียนและอินเดียสามารถร่วมมือกันมากขึ้นในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน การส่งเสริมให้เข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการรับมือกับประเด็นท้าทายต่างๆ 
 
อาเซียนและอินเดียควรขยายความร่วมมือในการเสริมสร้างขีดความสามารถ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
 
การเสริมสร้างความร่วมมือจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับรายได้และโอกาสในการพัฒนา โดยเฉพาะในชุมชนท้องถิ่นต่อไป
 
ทั้งนี้ ไทยมีความสนใจต่อข้อริเริ่มของนายกรัฐมนตรีโมดี ได้แก่ "Make in India” "Digital India” และ "Smart Cities” ไทยเชื่อว่า อาเซียนสามารถเป็นหุ้นส่วนที่จะสนับสนุนเป้าหมายของอินเดียตามนโยบายดังกล่าวได้
 
ประการที่สอง อาเซียนและอินเดียมีความใกล้ชิดกันมากทั้งทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม จึงควรใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบนี้ โดยการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 
อาเซียนและอินเดียควรเร่งดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เร่งรัดการสร้างถนนสามฝ่าย ไทย-เมียนมาร์-อินเดียให้แล้วเสร็จ รวมทั้งสนับสนุนการขยายเส้นทางนี้ไปสู่อนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ในขณะเดียวกัน ควรแสวงหาแนวทางร่วมกันในการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมตามเส้นทางนี้
 
ในขณะเดียวกัน ต้องปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการชายแดนและการพัฒนาโลจิสติกส์ ซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกในด้านการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนสองทาง
 
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายสามารถขยายความร่วมมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงผ่านระเบียงเศรษฐกิจทั้งในอินเดียและอาเซียน รวมทั้งระเบียงเศรษฐกิจแม่โขง-อินเดีย และเรายินดีที่อินเดียแสดงความสนใจต่อโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ซึ่งสามารถเชื่อมต่ออาเซียนและอินเดียทางบกและทางทะเล
 
ประการสุดท้าย ไทยมุ่งหวังที่จะร่วมมือกับอินเดียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนในประเด็นท้าทายเร่งด่วนต่างๆ ได้แก่ การต่อต้านก่อการร้ายและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน การบริหารจัดการภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยอาเซียน-อินเดียสามารถเน้นความร่วมมือด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ การแลกเปลี่ยนบุคลากร เทคโนโลยีและการปฏิบัติที่ดีในประเด็นดังกล่าว
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก