About AEC

รมว.ต่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมเอเปก ที่ฟิลิปปินส์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รมว.ต่างประเทศ กล่าวถ้อย

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปก เรื่องการเติบโตอย่างครอบคลุมผ่านชุมชนที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า
 
มีความจำเป็นที่จะปรับรูปแบบการพัฒนาชุมชนและเมืองให้มีความยั่งยืนและสมดุล โดยเฉพาะประชากรโลกจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเมืองที่มีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็วในอนาคตจึงไม่จำกัดอยู่เพียงมิติเศรษฐกิจ แต่ยังรวมถึงความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน การบริหารจัดการน้ำ การรับมือกับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยในส่วนของประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนามนุษย์ผ่านการศึกษาและการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม โดยไม่ทอดทิ้งผู้ด้อยโอกาสไว้
 
อย่างไรก็ตาม ไทยยังแสดงความพร้อมที่จะทำหน้าที่กระชับความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายที่ฝ่ายไทยจะผลักดันประเด็นต่าง ๆ ในฐานะประธานกลุ่ม G 77 ในปี 2559 ด้วย
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมหารือทวิภาคีกับนางจูลี่ บิชอป รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและการค้า ประเทศออสเตรเลีย โดยเน้นการพูดคุยเรื่องการค้ามนุษย์ นวัตกรรมด้านอาหาร แนวทางปฏิบัติและมาตรการต่าง ๆ ระหว่าง 2 ประเทศ รวมทั้งมีการเชิญชวนนักลงทุนชาวออสเตรเลียเข้ามาลงทุนใน 6 เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก