About AEC

23 บจ. ไทยกวาดรางวัล CG ผู้นำในอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

23 บจ. ไทยกวาดรางวัล CG
 

ASEAN Capital Markets Forum จัดงานมอบรางวัล ASEAN CG Scorecard ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจาก ก.ล.ต. บริษัทจดทะเบียนชั้นนำ และหน่วยงานกำกับดูแลภาคตลาดทุนในภูมิภาค และผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการในประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องความมุ่งมั่นของบริษัทจดทะเบียนในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 
โดยบริษัทจดทะเบียนไทย 23 แห่ง ติดอันดับ 50 บริษัทแรกที่ได้คะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุดมากที่สุด ตามด้วย บริษัทจดทะเบียนจากประเทศฟิลิปปินส์ 11 บริษัท สิงคโปร์ 8 บริษัท มาเลเซีย 6 บริษัท และอินโดนีเซีย 2 บริษัท
 
นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนไทยสองบริษัท ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้คะแนน CG สูงสุด 5 อันดับแรกของอาเซียนอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคของบริษัทจดทะเบียนไทยในการนำแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากลมาใช้ ซึ่งผลการประเมินในปี 2558 นี้นับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับผลคะแนนติด 50 อันดับแรกของอาเซียนเป็นจำนวนมากสุด
 
ASEAN CG Scorecard เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย ASEAN Capital Markets Forum ซึ่งเกิดจากการสนับสนุนของ ก.ล.ต. ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อทำการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนหกประเทศในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 และปีนี้เป็นปีแรกที่มีการเปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ติดอันดับสูงสุด 50 อันดับแรกของอาเซียน
 
ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ IOD ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน CG ของโครงการ กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มโครงการ บริษัทจดทะเบียนไทยแสดงความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานอาเซียนมาตลอด โดยเฉพาะหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ประเมินให้เข้มงวดขึ้น แต่ทุกปีบริษัทจดทะเบียนไทยยังมุ่งมั่นพัฒนาตามมาตรฐาน ASEAN ได้ดีต่อเนื่อง รวมถึงแสดง พัฒนาการในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นทุกรางวัลที่บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับครั้งนี้
 
จึงเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของบริษัทจดทะเบียนไทยและตลาดทุนไทย ทางสถาบัน IOD ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทที่ได้รับรางวัล และสถาบันจะทำหน้าที่สนับสนุนบริษัทไทยในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไปทั้งเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาตลาดทุนไทยและการมีธรรมาภิบาลที่ดีในภาคเอกชน
 
นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า ก.ล.ต. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลสำเร็จในครั้งนี้ ผลการประเมิน ASEAN CG Scorecard แสดงถึงความเป็นผู้นำในเรื่องมาตรฐาน CG ของบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในภูมิภาคและทั่วโลกต่อตลาดทุนไทย
 
ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทุกฝ่าย รวมถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของบริษัทจดทะเบียนไทยในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล ก.ล.ต. พร้อมสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปเพราะเล็งเห็นว่า มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับคุณภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาค และทำให้สินค้าตลาดทุนอาเซียนเป็น asset class ที่น่าสนใจ
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก