About AEC

ไทยเข้าร่วมประชุม รมต.ต่างประเทศแม่โขง-ล้านช้าง กับ 5 ประเทศสมาชิกอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยเข้าร่วมประชุม รมต.ต่
 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1 (First Mekong – Lancang Foreign Ministers’ Meeting) ที่เมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2558 ร่วมกับนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
 
โดยครั้งนี้เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกในกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งที่ประชุมมีกำหนดจะให้ความเห็นชอบเอกสารหลักการของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง และจะพิจารณาโครงการเร่งด่วนที่ดำเนินการร่วมกันได้ทันที
 
ภายหลังการประชุมมีการแถลงข่าวร่วมของรัฐมนตรีเพื่อประกาศการก่อตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง อย่างเป็นทางการ
 
ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เป็นกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกด้าน มีศักยภาพสูง ประกอบด้วยความร่วมมือ 3 สาขาหลัก ได้แก่
(1) การเมืองและความมั่นคง
(2) เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
(3) สังคม วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน
 
โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา และส่งเสริมกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก