About AEC

ความคืบหน้าการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ความคืบหน้าการเจรจายกระด
 

นางสาวศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งทำหน้าที่ประธานคณะเจรจาฝ่ายอาเซียนในการประชุมคณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ครั้งที่ 9  เมื่อวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผ่านมา เปิดเผยว่า ในการประชุมครั้งนี้อาเซียนและจีนมีความคืบหน้าในการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน โดยได้หารือสาระสำคัญที่จะบรรจุอยู่ในร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขกรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และความตกลงในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างอาเซียนกับจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอุปสรรคทางการค้า เพิ่มความโปร่งใสและขยายการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนระหว่างกัน
 
ซึ่งร่างพิธีสารดังกล่าวจะเพิ่มข้อบทว่าด้วยพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการปรับปรุงกฎถิ่นกำเนิดสินค้าอาเซียน-จีน การค้าบริการ ความตกลงด้านการลงทุน รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการของอาเซียนและจีนได้ใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนมากขึ้น
 
ไทยในฐานะประธานฝ่ายอาเซียนและประเทศผู้ประสานงาน ได้พยายามผลักดันให้การเจรจาการยกระดับความตกลงดังกล่าวมีความคืบหน้า ซึ่งหากเจรจาแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยผลักดันการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับจีนให้เติบโตมากขึ้นได้
 
ปัจจุบันการค้ารวมระหว่างอาเซียนกับจีน ในปี 2558 ช่วง 8 เดือนแรก (ม.ค.-ส.ค.) มีมูลค่า 302.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 
โดยในปี 2557 การค้ารวมสองฝ่ายมีมูลค่า 479.78 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของการค้าอาเซียนทั้งหมด มูลค่าการลงทุนสองฝ่ายในปี 2557 อาเซียนรับการลงทุนโดยตรง (FDI) จากจีนมีมูลค่า 8.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 7.1 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมดของอาเซียน
 
จากมูลค่าการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีนดังกล่าว จึงคาดว่าการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนครั้งนี้มูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับจีนน่าจะบรรลุเป้าหมายการค้าสองฝ่ายที่ผู้นำอาเซียนและจีนได้ตั้งเป้าไว้ให้ขยายตัวถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 และให้การลงทุนสองฝ่ายขยายตัวถึง 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2564
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก