About AEC

ที่ประชุม รมต.กลาโหมอาเซียน เห็นพ้องจัดตั้งกองกำลังอาเซียน รับมือภัยพิบัติ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ที่ประชุม รมต.กลาโหมอาเซ
 

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ADMM Retreat) เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียที่ผ่านมา 
 
ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนะประเด็นความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน โดยมองว่าภัยคุกคามที่สำคัญของภูมิภาคที่จำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยจากการก่อการร้ายและกลุ่มหัวรุนแรง อาชญากรข้ามชาติ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และภัยคุกคามจากไซเบอร์
 
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน เป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันและขับเคลื่อนผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาคที่เป็นรูปธรรมอย่างเด่นชัด ทั้งความร่วมมือทางทะเล การแพทย์ทหาร การรักษาสันติภาพ การต่อต้านการก่อการร้าย การปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม การช่วยเหลือมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
 
การบูรณาการทำงานร่วมกันที่จะตอบสนองภัยคุกคามในอนาคต มีความจำเป็นต้องยืดหยุ่นต่อสถานการณ์และให้ความสำคัญกับปัญหาการค้ามนุษย์ การแก้ปัญหายาเสพติด รวมทั้งการแก้ปัญหาการก่อการร้ายและกลุ่มนิยมความรุนแรงมากขึ้น เน้นบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมมากขึ้น โดยจำเป็นต้องให้ความรู้และพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อทำงานร่วมกันในอนาคต
 
ส่วนปัญหาทะเลจีนใต้ มีความสำคัญต่อความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน ที่ต้องคงไว้ซึ่งเสรีในการเดินเรือและการเดินอากาศของทุกประเทศ โดยจำเป็นต้องส่งเสริมบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อพัฒนาปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ( Declaration on the Conduct) ที่ลงนามร่วมกันไว้แล้วเมื่อปี 45 สู่การจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct) ด้วยกรอบเวลาที่กำหนดร่วมกันต่อไป
 
อาเซียนยังเห็นร่วมกันว่า สหรัฐฯ และจีน เป็นประเทศที่มีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาทั้งสองประเทศอย่างไม่เป็นทางการจึงมีความสำคัญ เพื่อรักษาดุลยภาพ ผลประโยชน์และความมั่นคงของภูมิภาค
 
นอกจากนั้น ที่ประชุมยังเห็นร่วมกันในการจัดตั้งกองกำลังของอาเซียนเพื่อตอบสนองการบรรเทาภัยพิบัติร่วมกัน พร้อมทั้งขอบคุณและชื่นชมไทยในความริเริ่มจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน และกำหนดให้มีการฝึกร่วมด้านการแพทย์ทหารและด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติในปี 2559 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคอาเซียนในภาพรวม
 
พลเอกประวิตร กล่าวว่า ความมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เกิดจากรูปแบบและกลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้น ทั้งการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างไม่เป็นทางการและการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพที่ผ่านมา ประเทศไทยสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือของฝ่ายทหารควบคู่กับการสร้างความมั่นคงกับภาคส่วนอื่น ๆ ของภูมิภาค
 
ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของประเทศ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถร่วมกันของสมาชิกอาเซียนจะเป็นกลไกสำคัญที่ตอบสนองต่อความท้าทายด้านความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพ
 
หลังจากนั้น ที่ประชุมได้ลงนาม Direct Communication Links ร่วมกัน เพื่อจัดตั้งกลไกการติดต่อสื่อสารสายตรงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทุกประเทศสมาชิกร่วมกัน สำหรับการประสานงานติดต่อตรงระหว่างกันในการลดปัญหาที่อาจขยายตัวจากความเข้าใจผิดจนกระทบต่อผลประโยชน์ของภูมิภาคในภาพรวม
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก