About AEC

ไทยจัดประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือไทย–ลาว ครั้งที่ 20

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC


 

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (Joint Commission - JC) ไทย–ลาว ครั้งที่ 20 ที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2558 เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างสองประเทศในทุกด้าน โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว เป็นประธานร่วมกัน โดยมีแนวคิดหลักคือ "การพัฒนาความเชื่อมโยงข้ามแดนไทย–ลาว”
 
ก่อนการประชุมระดับรัฐมนตรี จะเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งฝ่ายไทยได้ยกประเด็นสำคัญขึ้นมาผลักดัน อาทิ การปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนไทย–ลาว และการหารือเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษและยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตเมืองหน้าด่านชายแดนไทย–ลาว รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
 
นอกจากนี้ หลังการประชุม ทั้งสองฝ่ายจะลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว–ไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองโพนโฮง ของเวียงจันทน์ เพื่อเป็นศูนย์ให้การดูแลและฟื้นฟูผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แห่งแรกในลาว โดยรัฐบาลไทยสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคาร ครุภัณฑ์และพัฒนาบุคลากร
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก