About AEC

รมว.ยุติธรรมร่วมการประชุม รมต.อาเซียนด้านกฎหมาย ณ อินโดนีเซีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รมว.ยุติธรรมร่วมการประชุ


พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และคณะ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย (ASEAN Law Ministers Meeting (ALAWMM)) ครั้งที่ 9 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของแต่ละประเทศ
 
ซึ่งการประชุม ALAWMM มีความร่วมมือด้านกฎหมายหลายโครงการ อาทิ การจัดทำ ASEAN Government Law Directory, ASEAN Law Information Authority (ALIA) เพื่อสร้างความข้าใจในระบบกฎหมายระหว่างกัน โดยการแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย การยกร่างความร่วมมือทางกฎหมายต่าง ๆ ได้แก่ สนธิสัญญาแม่แบบอาเซียนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน และสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา
 
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมหารือทวิภาคีกับ H.E. Mr. Nguyen Khanh Ngoc, Vice Minister of Justice of Vietnam ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเวียดนามจะเดินทางมาศึกษาดูงานหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมไทย
 
ต่อจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมร่วมหารือในการทำ MOU ระหว่างกระทรวงยุติธรรมไทยและลาว กับ H.E. Prof. Ket Kiettisak, Vice-Minister of Justice of Lao ในด้านความร่วมมือทางวิชาการที่ไทยจะส่งผู้เชี่ยวชาญไปอบรมให้กับ สปป.ลาว ในเรื่องหลักนิติธรรม
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก