About AEC

‘พาณิชย์’ จัดประชุมขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสิงคโปร์–ไทย ครั้งที่ 4

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

‘พาณิชย์’ จัดประชุมขยายค
กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจสิงคโปร์–ไทย (Singapore –Thailand Enhanced Economic Relationship : STEER) ครั้งที่ 4 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ณ กรุงเทพฯ โดยมีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายลิม ฮึง เคียง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ เป็นประธานร่วม และผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประชุม 
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุม STEER เป็นกลไกการหารือด้านเศรษฐกิจและการค้าระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับสิงคโปร์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน ซึ่งมีการประชุมมาแล้ว 3 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2556 
 
นางอภิรดี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จะมีการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลประเด็นความร่วมมือที่แต่ละฝ่ายมีความสนใจและมีศักยภาพ โดยประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยจะนำขึ้นหารือ ได้แก่ 
1. ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร การอำนวยความสะดวกทางการค้าต่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ของไทย ได้แก่ สัตว์ปีก สุกร และไข่ไก่ เพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดสิงคโปร์ได้สะดวกและมากขึ้น 
 
2. ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ Infocomm Development Authority (IDA) ของสิงคโปร์ 
 
3. ความร่วมมือด้านการลงทุน เพื่อเชิญชวนสิงคโปร์เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ Rubber City ในจังหวัดสงขลา รวมทั้งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของไทยที่สิงคโปร์มีศักยภาพและมีความสนใจ
 
4. ความร่วมมือด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ความคืบหน้าของการจัดทำความตกลงการยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Agreement : MRA) ในเรื่อง Authorized Economic Operator (AEO) ระหว่างกรมศุลกากรไทยกับสิงคโปร์ 
 
5. ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทยกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาสิงคโปร์ในเร็ว ๆ นี้ 
 
6. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเรือสำราญ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างกัน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 
 
นางอภิรดีกล่าวเสริมว่า การประชุม STEER ครั้งที่ 4 จะช่วยลดอุปสรรคและขยายโอกาสในการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะปศุสัตว์ ขยายการลงทุนจากสิงคโปร์ รวมทั้งอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกัน 
 
ในปี 2557 สิงคโปร์เป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของไทยในโลก และอันดับที่ 2 ของไทยในกลุ่มอาเซียน สินค้าที่ไทยส่งออกไปยังสิงคโปร์ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป แผงวงจรไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น 
 
ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากสิงคโปร์ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ น้ำมันสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

ที่มา

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก