About AEC

กรมป้องกันฯ จัดงานวันจัดการภัยพิบัติอาเซียน ณ ลานหน้าหอศิลป์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กรมป้องกันฯ จัดงานวันจัด

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพลโท นพ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย แถลงข่าวการจัดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2558 หรือ ASEAN.Day for Disaster Meanagement 2015 (ADDM) และวันลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล (International Day for Disaster Risk Reduction,IDDR) ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสภากาชาดไทย สำนักงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย กำหนดจัดงานวันที่ 13 ตุลาคมนี้ ณ บริเวณลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพฯ
 
การจัดงานครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิด "อาเซียนเข้มแข็ง พร้อมรับ ปรับตัว ฟื้นเร็วอย่างยั่งยืนและเป็นหนึ่งเดียว (ASEAN Resilience as One)" เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในด้านการจัดการภัยพิบัติ และเป็นการสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนปลายปี 2558
 
การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ในรูปแบบของการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจัดการภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น สัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติเกี่ยวกับภัยพิบัติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการรับภัยพิบัติ และจัดการภัยพิบัติเบื้องต้นด้วยตนเอง สำหรับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจมีมากมาย ทั้งการปาฐกถา การเปิดตัวโครงการนวัติกรรมในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการแสดงของเยาวชน เป็นต้น

ที่มา

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก