Tourism

มท.1 เร่งพัฒนาการเข้า-ออกจุดผ่านแดนลาว กัมพูชา ส่งเสริมการท่องเที่ยว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

มท.1 เร่งพัฒนาการเข้า-ออ

 
พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงนโยบายส่งเสริมงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและยั่งยืนของรัฐบาล ว่า กระทรวงมหาดไทยร่วมในมาตรการรักษาความปลอดภัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก การจัดระเบียบสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงในวาระ "เมืองไทยน่าอยู่” ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 
นอกจากนี้ ยังเร่งพัฒนาและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้า – ออก ณ จุดผ่านแดนให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรผ่านแดน ซึ่ง สปป.ลาว อยู่ระหว่างเสนอเพิ่มวันพำนักในประเทศไทยและ สปป.ลาว จาก 3 วัน 2 คืน เป็น 14 วัน ด้านกัมพูชาได้ขยายพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้จากเฉพาะในพื้นที่อำเภอเป็นจังหวัด และยังได้เพิ่มช่องทางการตรวจลงตรา ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้แก่บุคคลที่ถือหนังสือเดินทาง 19 ประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวจาก 32 ด่าน เพิ่มเป็น 42 ด่าน พร้อมขยายเวลาทำการจุดผ่านแดน การยกระดับจุดผ่านแดนหลายแห่งทั่วประเทศ ซึ่งล่าสุดได้เปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย

ที่มา

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก