About AEC

ไทยจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 7

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยจัดประชุมคณะกรรมการเพ
 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายหวัง เสี่ยวเทา รองผู้อำนวยการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามรับรองบันทึกการประชุมร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 11 – 12 กันยายน  ณ โรงแรม รอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ 
 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงผลการศึกษา สำรวจ ออกแบบและก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ขนาดรางมาตรฐาน ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ – แก่งคอย ระยะทาง 133 กิโลเมตร และช่วงที่ 3 แก่งคอย – นครราชสีมา ระยะทาง 138.5 กิโลเมตร ซึ่งทางฝ่ายจีนได้ส่งเอกสารผลการศึกษาฯ เบื้องต้นให้แก่ฝ่ายไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 โดยมีประเด็นหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการศึกษาแผนการเดินรถเพื่อการขนส่งสินค้า ขนส่งผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ รูปแบบความร่วมมือในการดำเนินโครงการแบบ EPC (Engineering Procurement and Construction) รูปแบบการลงทุน แหล่งเงิน และอัตราดอกเบี้ย และการหารือถึงความเป็นไปได้ในการประชุมร่วม 3 ฝ่าย ระหว่างไทย ลาว จีน เพื่อการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ ทั้ง 3 ประเทศให้สมบูรณ์ 
 
สำหรับแผนการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ – แก่งคอย และช่วงที่ 3 แก่งคอย – นครราชสีมา จากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นั้น จะมีการพิจารณาปรับแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับผลการศึกษา สำรวจ ออกแบบและก่อสร้าง เส้นทาง ช่วงที่ 2 แก่งคอย – มาบตาพุด และช่วงที่ 4 นครราชสีมา – หนองคาย ซึ่งคาดว่า ฝ่ายจีนจะสามารถส่งผลการศึกษาฯ ได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2558 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก