About AEC

ปภ. ร่วม AHA Centre จัดสัมมนา อาเซียนรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ปภ. ร่วม AHA Centre จัดส
 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานด้านมนุษยธรรมอาเซียน หรือ AHA Centre จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง อาเซียนรู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียว ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน ภายใต้กรอบการดำเนินงานเซนได (Sendai Framework) เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 ซึ่งประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ จำนวน 187 ประเทศ ได้ร่วมให้การรับรองในการประชุมสหประชาชาติระดับโลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 – 18 มีนาคม 2558 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น
 
โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพร้อมกล่าวเปิดงาน "อาเซียนพร้อมรับมือภัยพิบัติเป็นหนึ่งเดียว" ว่า ในช่วงที่ผ่านมานั้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ประสบภัยพิบัติรุนแรงบ่อยครั้ง ซึ่งสร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในภูมิภาคที่ไม่อาจประเมินค่าได้ จึงทำให้เห็นว่าประเทศสมาชิกต้องร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ
 
สิ่งที่ภาครัฐต้องดำเนินการ คือ การเสริมสร้างความเข้าใจด้านภัยพิบัติแก่ประชาชน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และบูรณาการการทำงานร่วมกันในการเข้าถึงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที และต้องขยายผลในการลดภัยพิบัติ บริหารความเสี่ยง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ส่วนการดำเนินการของอาเซียนนั้นต้องมีความสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในการป้องกันภัยพิบัติ
 
สำหรับประเทศไทยกับกรอบเซนได ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกเข้าร่วมให้การรับรองกรอบเซนไดดังกล่าว ซึ่งภายหลังคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ได้เห็นชอบให้นำหลักการภายใต้กรอบเซนไดมาบรรจุไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ซึ่ง ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติดังกล่าว พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องนำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก