About AEC

ไทยลงนามความตกลงกับเมียนมาสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยลงนามความตกลงกับเมียน
 
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชูศักดิ์ เกวี อธิบดีกรมทางหลวง ผู้แทนฝ่ายไทยลงนามความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ร่วมกับ Mr. U Kyaw Lwin รัฐมนตรีกระทรวงก่อสร้างเมียนมา ผู้แทนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุว่า กรมทางหลวงในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการดําเนินงานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ได้รับมอบหมายให้ดําเนินงานก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแม่สอด พร้อมทั้งสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 พร้อมทั้งอาคารด่านพรมแดน เพื่อเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกที่จะเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและขนส่งระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น และสอดรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โครงการก่อสร้างดังกล่าวมีมูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้น 3,910 ล้านบาท
 
ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือกันระหว่างไทยกับเมียนมาเป็นการดําเนินงานการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 130 ของประเทศไทย และการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ตลอดจนงานก่อสร้างอาคารด่านพรมแดน และแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ รวมถึงภาระหน้าที่ของแต่ละประเทศที่จะต้องรับผิดชอบเพื่อให้การดําเนินโครงการสําเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก