Economy and Investment

การเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การเจรจายกระดับความตกลงก
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รับทราบความคืบหน้าการเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และให้ทั้งสองฝ่ายเร่งการเจรจาให้ได้ข้อสรุปเพื่อให้มีการลงนามในพิธีสารเพื่อยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน-จีนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้
 
ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานอาเซียน-จีน มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการเจรจาดังกล่าว โดยนายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้หารือสองฝ่ายกับนาย Zhang Shaogang อธิบดีกรมการค้าและและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Department of International Trade and Economic Affairs) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนการเจรจาให้สามารถได้ข้อสรุปและบรรจุประเด็นที่สามารถตกลงกันได้ในพิธีสารว่าด้วยการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ซึ่งจีนได้แสดงความยืดหยุ่นในการเจรจา
 
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นว่านอกจากข้อบทด้านพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้าแล้ว ประเด็นอื่นที่อาจสามารถบรรจุอยู่ในพิธีสารฯ ได้แก่ การปรับปรุงความตกลงด้านการลงทุนในเฉพาะประเด็นการส่งเสริมการลงทุนและการอำนวยความสะดวกทางการลงทุน และการแก้ไขข้อบทว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและด้านเทคนิค สำหรับประเด็นคงค้างที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ก่อนการลงนามพิธีสารฯ รัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการเจรจาต่อไป (built-in agenda) อาทิ การปรับปรุงความตกลงด้านการลงทุนในประเด็นการคุ้มครองและการเปิดเสรีด้านการลงทุน การเปิดเสรีสินค้าอ่อนไหว ซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อนและต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจา รวมทั้งประเด็นเรื่องข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 3 ในส่วนของการเจรจากฎถิ่นกำเนิดสินค้า ทั้งสองฝ่ายยังคงเดินหน้าการเจรจาเพื่อปรับปรุงข้อบทดังกล่าวให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางการค้าในปัจจุบัน
 
ในการประชุมครั้งนี้จีนยังได้เสนอมาตรการเพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและจีน ประกอบด้วย การขยายการค้าและการลงทุนระหว่างสองฝ่ายเพื่อให้มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มการลงทุนของจีนในอาเซียน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2020 การยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน การจัดงาน China-ASEAN Expo ความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยง ความร่วมมือด้านการผลิต ความร่วมมือในระดับภูมิภาค เป็นต้น
 
นอกจากนี้ อาเซียนได้ผลักดันให้จีนเร่งแก้ไขปัญหาเหล็กจีนทะลักเข้ามาในอาเซียนต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีนในครั้งนี้ ซึ่งจีนตอบรับที่จะหาแนวทางผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการลดปริมาณการผลิต การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการให้ความร่วมมือทางเทคนิคโดยการตั้งคณะกรรมการทางเทคนิคทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งจะเร่งให้มีการหารือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายและสนับสนุนให้นักลงทุนจีน ไปลงทุนในอาเซียน เพื่อให้การแก้ปัญหามีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และรักษาบรรยากาศทางการค้าและการลงทุนที่ดีระหว่างอาเซียน-จีน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก