About AEC

รัฐบาลหวังผลักดันการศึกษาไทยสู่ฮับการศึกษาอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รัฐบาลหวังผลักดันการศึกษ
 

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านการศึกษา ว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการศึกษา และการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษา (Education Hub) ในภูมิภาคอาเซียน
 
โดยศูนย์ดังกล่าว จะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงานด้านอาเซียน ขับเคลื่อนนโยบายอาเซียนสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค เป็นแหล่งข้อมูล แหล่งศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่เกี่ยวกับการดำรงอยู่ของกลุ่มอาเซียน ตลอดจนเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการแข่งขันระดับนานาชาติ
 
สำหรับการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน (Education Hub) เป้าหมายคือ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาให้มีความเป็นนานาชาติ มีความพร้อมรองรับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติในประชาคมอาเซียน ตลอดจนนโยบายเปิดเสรีทางการศึกษา โดยต่อยอดจากห้องเรียนพิเศษใน 14 โรงเรียนนำร่อง ที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2553 ให้มีการบูรณาการการทำงานกับสถานศึกษาทุกสังกัดขององค์กรหลักที่อยู่ในแต่ละจังหวัด และดำเนินงานให้สอดคล้องกับศูนย์ประสานงานด้านอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในสถานศึกษาที่มีความพร้อมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามเป้าหมายคืออย่างน้อยจังหวัดละ 2 โรงเรียน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก