Economy and Investment

มท.ไทย-กัมพูชา ลงนามร่วมพัฒนาเศรษฐกิจแนวชายแดน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

มท.ไทย-กัมพูชา ลงนามร่วม

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ สมเด็จกลาโหมซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมลงนามบันทึกการประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร
 
ซึ่งครอบคลุมถึงด้านความร่วมมือการค้าและการลงทุนในบริเวณชายแดน และได้มีการหารือรวมกันถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนและเชื่อมโยงการคมนาคมในภูมิภาค ตลอดจนการเร่งรัดการดำเนินการยกระดับเปิดจุดผ่านแดนถาวรใหม่ ด้านความร่วมมือการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในชายแดนไทย-กัมพูชา ความร่วมมือด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการด้านแรงงานต่างด้าวในไทย โดยจะอนุญาตให้แรงงานของทั้งสองประเทศใช้บัตรผ่านแดนสำหรับเข้ามาทำงานบริเวณชายแดนในลักษณะไป-กลับ และตามฤดูกาล
 
รวมถึงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมในพื้นที่ชายแดน และความร่วมมือผ่านกลไกในระดับจังหวัดและท้องถิ่นในการจับเมืองคู่เมืองมิตร สถาปนาเมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุดรมีชัย-สุรินทร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสนับสนุนความร่วมมือและการพัฒนาต่อกัน
 
อย่างไรก็ตาม การประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6  ฝ่ายกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ซึ่งกำหนดการต่าง ๆ ฝ่ายกัมพูชาจะแจ้งให้ทราบผ่านการทูตต่อไป
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก