Economy and Investment

ไทย ลาว เวียดนาม จับมือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสามเหลี่ยมมรดกโลก

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย ลาว เวียดนาม จับมือเ
 

จังหวัดอุดรธานีจัดฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2558 โดยมีบุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการจากทั้ง 3 ประเทศ เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 40 คน
 
สำหรับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวหรือ HRD เป็นหนึ่งในหัวข้อตามแผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวสามเหลี่ยมมรดกโลก 3 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี แขวงหลวงพระบาง และฮาลองเบย์ จังหวัดกวางนิงห์ ประจำปี 2557 - 2558 วิสัยทัศน์สู่ปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมต่างประเทศ และเป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมกัน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก