Economy and Investment

ไทย ลาว เมียนมา ลงนามความร่วมมือการค้าหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย ลาว เมียนมา ลงนามควา
 
ตัวแทนจากแขวงไซยะบุรี แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว ตัวแทนจากรัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา เดินทางมาร่วมประชุมนานาชาติ "ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ภูดู่ ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส (LIMEC)" ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ณ จ.อุตรดิตถ์ โดยภาคเอกชนทั้ง 3 ประเทศ ได้เล็งเห็นโอกาสในการเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตของธุรกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษา ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อันประกอบด้วย จ.อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และตาก รวมถึงประเทศลาวและเมียนมา เพื่อเป็นเวทีศึกษาความต้องการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ รองรับศักยภาพในการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจและเป็นประตูสู่ประชาคมอาเซียน
 
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ภาคเอกชนจาก 3 ประเทศ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนบนระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รองรับการเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปีนี้
 
ทั้งนี้ ในปัจจุบันการค้าชายแดนด่านภูดู่เพิ่มขึ้นจากเดิมปีละประมาณ 200 - 300 ล้านบาท ขยับขึ้นมาถึงระดับ 700 - 1,000 ล้านบาท จากความได้เปรียบของทำเลที่ตั้งติดกับแขวงไซยะบุรี ซึ่งกำลังพัฒนาในทุกด้านและเชื่อมต่อไปยังแขวงหลวงพระบาง แหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกของลาว ในอนาคต จ.อุตรดิตถ์ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
 
1. การพัฒนาด่านภูดู่เพื่อเปิดการค้ากับประเทศลาว
2. การพัฒนาให้ จ.อุตรดิตถ์ เป็นจุดพักสินค้าทั้งทางรถไฟ รถยนต์
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเมืองมรดกโลกได้ทั้ง จ.กำแพงเพชร สุโขทัย และหลวงพระบาง ในประเทศลาว นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยงจาก จ.เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ และนครเวียงจันทน์ ระยะทางเพียง 600 กิโลเมตรเท่านั้น และ
4. การพัฒนาให้ จ.อุตรดิตถ์ เป็นเมืองอุตสาหกรรมการเกษตร เสมือนครัวของประเทศ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก