About AEC

ศธ. เตรียมจัดระบบการศึกษาสำหรับเด็กที่อพยพจากเมียนมา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ศธ. เตรียมจัดระบบการศึกษ

รศ. นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดท่าทีของประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านคน
 
ในการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณา เพื่อกำหนดท่าทีของประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้ เพื่อ ๑. นำเสนอการจัดการศึกษาให้กับเด็กและแรงงานเมียนมา เนื่องจากการดำเนินงานยังอยู่ในระดับของผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น จึงต้องการให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ๒. สนับสนุนให้เมียนมาสามารถรับเด็กกลับไปศึกษาต่อยังประเทศตนได้ ๓. เพื่อผลักดันให้ไทยและเมียนมามีการจัดทำแผนดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมร่วมกันในการส่งเสริมและให้โอกาสการศึกษาแก่เด็กที่ติดตามแรงงานอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพ
 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอให้จัดระบบการศึกษาสำหรับเด็กต่างด้าวที่เข้ามาเรียนในประเทศไทย เพื่อนำไปปรับปรุงให้เหมาะสม และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล จึงจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการไทยรับรองภายใต้กฎหมายไทย 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก