About AEC

พม. จัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการภายใต้ประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

พม. จัดการสัมมนาวิชาการร
 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้หัวข้อ "โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคนพิการภายใต้ประชาคมอาเซียน” (Opportunity and Social Space of Persons with Disabilities In ASEAN Community) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลงานมาพัฒนาให้เกิดระบบสวัสดิการ การคุ้มครองสิทธิของคนพิการ รวมถึงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ ภายใต้หัวข้อ "โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคนพิการภายใต้ประชาคมอาเซียน” (Opportunity and Social Space of Persons with Disabilities In ASEAN Community) ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "Inclusive Society : Challenges on Social Welfare and Social Protection for Persons with Disabilities in ASEAN Community” โดย Prof.Dr. Ngoh Tiong TAN (Dean, School of Human Development and Social Services, SIM University, Singapore) การมอบรางวัลผลงานวิชาการด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ การมอบธงให้กับสถาบันการศึกษาที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประจำปี ๒๕๕๙ พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสถาบันการศึกษา จำนวน ๑๘ แห่ง และการอภิปรายเรื่อง "โอกาสและพื้นที่ทางสังคมของคนพิการเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน :ความพร้อมของประเทศไทย” รวมถึงการนำเสนอผลงานวิชาการ วิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านคนพิการ 
 
การจัดงานวันนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมลงนามบันทึกความมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และร่วมกันขับเคลื่อนงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก การออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) และพัฒนาองค์ความรู้ด้านคนพิการของประเทศ เพื่อให้คนพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมอย่างเต็มภาคภูมิต่อไป 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก